Licencování aplikace EA Information Portal se sestává ze dvou částí:

  • Pořizovací cena licence.
  • Roční technická podpora.

Co je licence

Licencí se rozumí nevýhradní právo užívat aplikaci EA Information Portal v edici, jež byla zakoupena a k účelům, které licence (související s příslušnou edicí aplikace EA Information Portal povoluje).
Text licence viz níže.


Pořizovací cena licence


Jedná se o jednorázovou částku, po jejímž zaplacení se stane zákazník držitelem licence. Tj., zákazník je oprávněn využívat funkčnosti aplikace EA Information Portal, které jsou v příslušné licenci (vztahující se k edici aplikace EA Information Portal) zahrnuty a k účelům, které příslušná licence povoluje.

Tato licence je permanentní, tj. lze ji používat neomezeně dlouho. V tomto bodě se naše licenční politika liší od politiky samotné společnosti Sparx Systems, která nabízí jen pronájem licence – zákazník musí každý rok zaplatiti příslušnou částku znovu a pokud tak neučiní, o právo, užívat aplikaci, přijde.
V ceně licence je rovněž zahrnut rok technické podpory, viz níže.


Roční technická podpora

Jedná se o dobu, po které má zákazník nárok na technickou podporu (v závislosti na edici aplikace, kterou vlastní) a po kterou má přístup ke všem novým verzím aplikace EA Information Portal. Po vypršení technické podpory, může zákazník zakoupit technickou podporu na další rok (a tím mít další rok znovu přístup ke všem vydaným verzím aplikace EA Information Portal), nebo technickou podporu na další rok nezakoupí a pak může, neomezeně dlouho, využívat verzi aplikace EA Information Portal ve verzi, která byla naposled vydána v době, kdy ještě měl technickou podporu dostupnou.


Držitel licence může zakoupit roční technickou podporu po dobu dvou let, od vypršení posledního období zakoupené technické podpory. Poté již nelze zakoupit prodloužení technické podpory a pokud chce zákazník získat přístup k nové verzi aplikace EA Information Portal, musí zakoupit novou licenci.

Období technické podpory se počítá vždy od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla zakoupena nová licence, nebo v němž byla zakoupena roční technická podpora.

Technická podpora se vztahuje vždy ke konkrétní edici aplikace EA Information Portal (z hlediska ceny) a vždy k pořízené licenci. Pokud tedy zákazník vlastní dvě licence, musí zakoupit dvě příslušná prodloužení technické podpory.


Licenční oprávnění

Termíny:
Produkt – aplikace EA Information Portal.
DL – držitel licence - fyzická či právnická osoba, která si zakoupila, nebo jinak získala, licenci k některé z edic produktu.


Oprávnění vyplývající z licence
DL je oprávněn k využívání Produktu k účelům, které jsou povoleny v edici aplikace EA Information Portal, jejíž licence je zákazník držitel. Zejména se rozlišuje:

  • Komerční využití, tj. využití k účelům, jejichž cílem je tvorba zisku.
  • Nekomerční využití, tj. využití k účelům, jejichž cílem není tvorba zisku. Výjimku mají neziskové organizace a školy, které sice mohou zisk tvořit, není to však jejich primární účel.

 

DL je dále oprávněn k:

  • Využívání Produktu fyzickou či právnickou osobou (a jejími zaměstnanci), pro kterou byla licence zakoupena (držitelem licence) (dále jen „DL“). Oprávnění se vztahuje rovněž na zaměstnance třetích osob nebo jiné osoby bez pracovněprávního vztahu k DL, fyzické či právnické, pokud přímo pracují pro DL, poskytují DL služby jako dodavatelé, nebo jímž DL poskytuje služby. Vždy však využívají instalaci aplikace, která he ve vlastnictví DL.
  • Využívání Produktu pro zobrazování/konfiguraci repository, jejichž počet je povolen v té které edici produktu. Repository (či repozitářem) se rozumí jedno konkrétní databázové schéma, které slouží pro uložení dat aplikace Enterprise Architect společnosti Sparx Systems.
  • Využívání produktu k prezentaci dat vytvořených DL třetím osobám.

 

Další podmínky užívání Produktu
Produkt je možné instalovat a používat pouze na vlastních hardwarových prostředcích DL. Vlastními hardwarovými prostředky se pro účely tohoto odstavce rozumí i cizí hardware umístěný v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, jež DL užívá na základě nájemní nebo obdobné smlouvy.

DL je oprávněn užívat verzi produktu v okamžiku koupě či ji jiného získání licence a všechny další verze Produktu vydané v průběhu doby, kdy má DL přístup k technické podpoře produktu. 

DL není oprávněn produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci třetím osobám (fyzickým a/nebo právnickým) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, pokud tyto osoby nepracují pro DL (viz výše).

Licence je udělována na Produkt jako celek vč. všech inovací. Je zakázáno komponenty oddělovat, instalovat nebo spouštět na více počítačích než povoluje příslušná edice Produktu. 

DL není oprávněn využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů či systémů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy společnosti Dataprojekt s.r.o. O těchto znalostech je DL povinen zachovávat mlčenlivost.

Dekompilace produktu, či použití jiných technických způsobů získání informací o vnitřním fungování produktu je zakázáno.

Licenční podmínky se mohou v průběhu času měnit.